INTEGRITETSPOLICY ENLIGT ALLMÄNNA UPPGIFTSSKYDDSFÖRORDNINGEN

1) Information ominhämtning av personuppgifter och kontaktuppgifter för ansvarig

1.1 Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och tackar för visat intresse. Nedan informerar vi om hanteringen av dina personuppgifter när du nyttjar vår webbplats. Personuppgifter är i detta sammanhang alla uppgifter, med vilka du personligen kan identifieras. 1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i den mening som anges i Allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) är ERTG d.o.o., Dunajska cesta 159, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.: +38616509740, E-Mail: ertg@ertg.eu. Den ansvariga för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person, som ensam eller gemensamt med andra bestämmer om syftena och medlen för behandling av personuppgifter. 1.3 Denna webbplats nyttjar av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till ansvarig) en SSL-resp. TLS-kryptering. Du kan se om anslutningen är krypterad genom teckensekvensen “https://” och låssymbolen i webbläsarens textrad.

2) Datainsamling vid besök på vår webbplats

id endast informationsmässigt nyttjande av vår webbplats, alltså om du inte registrerar eller överför annan information till oss, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare vidarebefordrar till vår server (s.k. “server-loggfiler”). När du läser in vår webbplats, samlar vi in följande data, något som vi av tekniska skäl måste göra för att kunna visa webbplatsen:
 • Vår besökta webbplats
 • Datum och klockslag för besöket
 • Volym på skickade uppgifter i byte
 • Ursprung/hänvisning, varifrån du besökte vår sida
 • Använd webbläsare
 • Använt operativsystem
 • Använd IP-adress (ev.: i anonymiserad form)
Behandlingen sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR grundat på vårt berättigade intresse för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessa uppgifter varken vidarebefordras eller används i något annat syfte. Vi förbehåller oss emellertid rätten att i efterhand granska server-loggfiler, om det finns konkreta belägg som tyder på olagligt nyttjande.

3) Cookies

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra nyttjande av vissa funktioner, använder vi på olika sidor så kallade cookies. Detta innebär att små textfiler sparas på din enhet. Några av de cookies som vi använder raderas igen efter webbläsarsessionen, alltså när webbläsaren stängs (s.k. sessionscookies). Andra cookies lämnas kvar på din enhet och möjliggör för oss eller våra partnerbolag (cookies från tredjepartsleverantörer) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies placeras ut, registrerar och behandlar dessa i individuell omfattning viss användarinformationen, som webbläsar- och positionsuppgifter samt IP-adress. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en angiven periods, som kan variera mellan olika cookies. Delvis tjänar cookies till att lagra inställningar för att förenkla beställningsprocessen (t.ex. minnas innehållet i en virtuell kundkorg för ett senare besök på webbplatsen). Såtillvida enskilda av oss implementerade cookies även behandlar personuppgifter, sker behandlingen enligt art. 1 pkt. b GDPR, 6 avs. 1 pkt. b GDPR, antingen för genomdrivande av avtalet eller enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, för tillvaratagande av vårt berättigade intresse om bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av besöket på sidan. Vi arbetar tillsammans med annonspartners som hjälper oss att utforma vårt interneterbjudande på ett intressant sätt. I detta syfte kommer vid ditt besök på vår webbplats också cookies från partnerbolag att sparas på din hårddisk (cookies från tredjepartsleverantörer). I nedanstående avsnitt informeras enskilt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den respektive inhämtade informationen. Tänk på att du kan ställa in webbläsaren så att du informeras om utplacering av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem eller accepterar cookies för vissa fall eller generellt önskar blockera dem. Varje webbläsare skiljer sig åt i sättet som cookies-inställningarna fungerar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookies-inställningar. Denna hittar du för respektive webbläsare under följande länkar: Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=fr_FR Opera : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies Tänk på att om du inte accepterar cookies, kan funktionaliteten på vår webbplats bli begränsad.

4) Kontakt

Vid kontakt med oss (t.ex. per kontaktformulär eller e-post) inhämtas det personuppgifter. Vilka uppgifter som inhämtas i ett kontaktformulär, framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter används och sparas endast i syfte att svara på din förfrågan eller för kontaktregistrering och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Om man tar i kontakt i syfte att avsluta ett avtal, anges ytterligare rättslig grund för behandlingen i art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR. Uppgifterna raderas när vi har behandlat förfrågan. Detta gäller om det av omständigheterna kan konstateras att det specifika sakförhållandet är avslutat och såvida inga rättsliga lagringsförpliktelser förhindrar detta.

5) Databehandling vid öppnande av ett kundkonto och för avtalshantering

Enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR inhämtas och bearbetas personuppgifter vidare, om du meddelar oss dessa för fullgörandet av ett avtal eller vid öppnande av ett kundkonto. Vilka uppgifter som inhämtas framgår av respektive inmatningsformulär. Ditt kundkonto kan när som helst raderas och detta kan göras genom underrättelse till ovannämnda adress och ansvarig part. Vi sparar och använder de uppgifter som du har delat med oss för att hantera våra uppdrag. När avtalet i sin helhet har fullgjorts eller ditt kundkonto har raderats spärras dina uppgifter i enlighet med skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder, och raderas sedan, såvida du inte uttryckligen medgivit ytterligare användning av dina uppgifter eller om det enligt lagstiftningen stipuleras att det är tillåtet med ytterligare databehandling från vår sida, vilket vi informerar om nedan.

6) Nyttjande av dina uppgifter för direktannonsering

6.1 När du registrerar dig för vårt e-postnyhetsbrev, skickar vi regelbundet information om våra erbjudanden. Det enda du behöver ange för att få nyhetsbrevet är din e-postadress. Angivande av ev. ytterligare uppgifter är frivilligt och kan användas för att kontakta dig personligen. För utskick av nyhetsbrevet använder vi ett s.k. Double Opt-in-förfarande. Detta betyder att vi inte skickar nyhetsbrevet till dig förrän du uttryckligen har samtyckt till att vi skickar ut det. Vi skickar sedan en e-postbekräftelse, vari du ombeds att klicka på en länk för att bekräfta att du från och med nu vill få nyhetsbrev. Genom att aktivera bekräftelselänken samtycker du till att vi använder dina personuppgifter enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR. Vid registrering för nyhetsbrevet sparar vi din av internetleverantören (ISP) registrerade IP-adress samt datum och klockslag för inloggningen, för att vid en senare tidpunkt kunna utreda om e-postadressen eventuellt har varit föremål för missbruk. De av oss vid anmälan till nyhetsbrevet registrerade uppgifterna kommer endast att användas i syfte att skicka nyhetsbrev med kommersiell information. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet med den specifika länken i nyhetsbrevet eller genom att meddela tidigare nämnd ansvarig person. Efter avbeställning raderas omgående din e-postadress från vår nyhetsbrevslista, såvida du inte uttryckligen samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss en mer omfattande dataanvändning, som är tillåten enligt lag och vilken vi informerar om i denna försäkran. 6.2 Om du har samtyckt till att vi får tillgång till din e-postadress i samband med köp av produkter, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka ut erbjudanden per e-post om liknande produkter som redan har köpts ur vårt sortiment. För detta syfte behöver vi enligt § 7 avs 3 i tysk lagstiftning mot oärlig reklam inte inhämta särskilt tillstånd från dig. Databehandlingen sker härvidlag endast grundat på vårt berättigade intresse för personligt anpassad direktannonsering enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Har du inledningsvis invänt mot användning av din e-postadress för detta syfte, sker inget e-postutskick från oss. Du har när som helst rätt att invända mot användning av din e-postadress för de ovannämnda annonsyftena avseende framtida förhållanden, genom ett meddelande till den inledningsvis angivna ansvariga parten. Härvidlag utgår endast överföringskostnader enligt bastariff. När vi har fått in din invändning upphör vi omedelbart att använda din e-postadress i annonssyfte.   6.3 Utskick av nyhetsbrev via MailChimp Våra nyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter som du lämnade när du anmälde dig till nyhetsbrevet. Överföringen sker i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO och tjänar vårt legitima intresse av att använda ett effektivt, säkert och användarvänligt nyhetsbrevssystem. Observera att dina uppgifter vanligtvis överförs till en MailChimp-server i USA och lagras där. MailChimp använder denna information för att skicka och statistiskt utvärdera nyhetsbreven för vår räkning. För utvärderingen innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade webbfyrar eller spårningspixlar, som är bildfiler med en enda pixel som lagras på vår webbplats. Detta gör det möjligt att avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som eventuellt har klickats på. Med hjälp av web beacons skapar Mailchimp automatiskt allmän, icke-personlig statistik om svarsbeteendet på nyhetsbrevskampanjer. Baserat på vårt legitima intresse av statistisk utvärdering av nyhetsbrevskampanjerna för att optimera reklamkommunikationen och bättre anpassa den till mottagarens intressen, samlar webbfyrarna dock också in och använder uppgifter om respektive mottagare av nyhetsbrevet (e-postadress, tidpunkt för hämtning, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem) i enlighet med artikel 6.1 lit f i DSGVO. Dessa uppgifter gör det möjligt att dra en individuell slutsats om mottagaren av nyhetsbrevet och behandlas av Mailchimp för att automatiskt skapa statistik som visar om en viss mottagare har öppnat ett nyhetsbrev. Om du vill avaktivera dataanalysen för statistiska utvärderingsändamål måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. MailChimp kan också själv använda dessa uppgifter i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av sitt eget legitima intresse för behovsbaserad utformning och optimering av tjänsten samt för marknadsundersökningar, t.ex. för att fastställa vilka länder mottagarna kommer ifrån. MailChimp använder dock inte uppgifterna om mottagarna av våra nyhetsbrev för att skriva till dem eller för att vidarebefordra dem till tredje part. För att skydda dina uppgifter i USA har vi ingått ett databehandlingsavtal (“Data Processing Agreement”) med MailChimp baserat på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att möjliggöra överföringen av dina personuppgifter till MailChimp. Om du är intresserad kan du ta del av detta avtal om databehandling på följande internetadress: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/. Du kan läsa MailChimp:s sekretesspolicy här: https://mailchimp.com/legal/privacy/

7) Uppgiftsbehandling vid beställningshantering

7.1 De av oss inhämtade personuppgifterna vidarebefordras i samband med uppdragshanteringen till det transportföretag som leverantören har anlitat om detta är nödvändigt för att leverera varan. Dina betalningsuppgifter lämnar vi till det anlitade kreditinstitutet inom ramen för betalningshanteringen, om detta är nödvändigt för betalningshantering. Om en betaltjänst används framgår detta tydligt av den nedanstående informationen. Den rättsliga grunden för vidarebefordran av uppgifter är härvidlag art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, point a) RGPD, c’est en activant le lien de confirmation, que vous nous donnez votre consentement définitif à l’utilisation de vos données personnelles. Lors de l’inscription à la Newsletter, nous enregistrons l’adresse IP fournie par le fournisseur d’accès Internet (FAI) ainsi que la date et l’heure de l’inscription de sorte à pouvoir retracer toute utilisation abusive éventuelle de votre adresse e-mail à une date ultérieure. Les données que nous collectons lors de l’inscription à notre Newsletter seront utilisées exclusivement à des fins publicitaires et par le biais de notre Newsletter. Vous pouvez vous désabonner de la Newsletter à tout moment via le lien fourni ou en envoyant un message au responsable du traitement susmentionné. Après votre désabonnement, votre adresse e-mail sera immédiatement supprimée de notre liste de diffusion, à moins que vous ayez expressément consenti à une utilisation ultérieure de vos données ou qu’une utilisation ultérieure autorisée par la loi ait été prévue dans cette déclaration. 7.2 Vidarebefordran av personuppgifter till transporttjänstföretag – Deutsche Post/DHL Om utbärningen av varan sker genom transporttjänstföretaget DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), så lämnar vi ut din e-postadress enligt art. 6 avsn. 1 pkt. a GDPR till DHL för utbärning av varan i syfte att kunna avstämma leveranstidpunkten eller för att skicka leveransavisering, om du för detta syfte under beställningsprocessen gett ditt uttryckliga medgivande. I annat fall lämnar vi, i utbärningssyfte och enligt art. 6 avsn. 1 pkt. b GDPR, endast ut namnet på mottagaren och leveransadressen till DHL. Vidarebefordran sker endast såvida detta är nödvändigt för varuleveransen. I detta fall är en föregående avstämning av leveranstidpunkten med DHL eller leveransavisering inte möjlig. Medgivandet kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot ovan angiven ansvarig eller gentemot transporttjänstföretaget DHL. – Postnord Om utbärningen av varan sker av transporttjänstföretaget Postnord (Terminalv. 24, 171 73 SOLNA, Sverige), så lämnar vi ut din e-postadress enligt art. 6 avsn. 1 pkt. a GDPR till Postnord för utbärning av varan i syfte att kunna avstämma leveranstidpunkten eller för att skicka leveransavisering, om du för detta syfte under beställningsprocessen gett ditt uttryckliga medgivande. I annat fall lämnar vi, i utbärningssyfte och enligt art. 6 avsn. 1 pkt. b GDPR, endast ut namnet på mottagaren och leveransadressen till Postnord. Vidarebefordran sker endast såvida detta är nödvändigt för varuleveransen. I sådant fall blir en föregående avstämning av leveranstidpunkten med Postnord eller leveransavisering inte möjlig. Medgivandet kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot ovan angiven ansvarig eller gentemot transporttjänstföretaget Postnord. 7.3 Användning av payment-leverantörer (betaltjänstleverantörer) – Klarna Vid val av betalningssättet “Klarna fakturaköp” eller (om så erbjuds) betalningssättet Klarna delbetalning, sker betalningshanteringen av Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/dk/], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan “Klarna”). För att möjliggöra betalningshantering, kommer dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, ort, kön, e-postadress, telefonnummer och IP-adress) samt uppgifter, vilka har samband med beställningen (t. ex. fakturabelopp, artikel, leverantörssätt) i identitets- och kreditstatuskontrollssyfte att vidarebefordras till Klarna, om du i samband härmed enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR inom ramen för beställningsprocessen uttryckligen har samtyckt till detta. Till vilka kreditupplysningsföretag dina uppgifter kan vidarebefordras redovisas här: http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/Klarna/en_gb/privacy Kreditvärdigheten kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. Score-värden). Såvida Score-värden påverkar resultatet av kreditupplysningen, har detta sin grund i ett vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk metod. I beräkningen av Score-värden tas bland annat, men inte uteslutande, hänsyn till adressuppgifter. Den erhållna informationen om den statistiska sannolikheten för betalningsbortfall använder Klarna för att fatta ett avvägt beslut om motiveringen, genomförandet eller avslutandet av avtalsförhållandet. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att meddela ansvarig för uppgiftsbehandlingen eller Klarna. Klarna är emellertid vid behov fortfarande berättigat att behandla dina personuppgifter, om detta krävs för att avtalsenligt sköta betalningshanteringen. Dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med gällande bestämmelser om uppgiftsskydd och enligt specifikationerna i Klarnas bestämmelser om uppgiftsskydd för berörda parter med hemvist i Tyskland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf resp. för berörda parter med hemvist i Österrikehttps://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_at/data_protection.pdf – Paypal Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om detta erbjuds – “köp mot faktura” eller avbetalning via PayPal vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter i samband med betalningshanteringen till PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.a., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan “PayPal”). Vidarebefordran sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR och endast i den utsträckning som krävs för betalningshanteringen. PayPal förbehåller sig, när det gäller betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om så erbjuds – “köp mot faktura” eller “delbetalning” via PayPal, rätten att genomföra en kreditupplysning. För detta syfte kommer dina betalningsuppgifter att vid behov, enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, på basis av det berättigade intresset hos PayPal för fastställande av din betalningsförmåga, att vidarebefordras till kreditupplysningsföretag. Resultat av kreditkontrollen beträffande den statistiska sannolikheten för utebliven betalning använder PayPal i syfte att fatta beslut om vilka betalningsmetoder som ska erbjudas. Kreditvärdigheten kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. Score-värden). Såvida Score-värden påverkar resultatet av kreditupplysningen, har detta sin grund i en vetenskaplig beprövad matematisk-statistisk metod. I beräkningen av Score-värden tas bland annat, men inte uteslutande, hänsyn till adressuppgifter. Övriga rättsliga bestämmelser om uppgiftsskydd, bland annat om det anlitade upplysningsföretaget, hitatr man i PayPals integritetspolicy: https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=fr_FR Du kan alltid invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att underrätta PayPal. PayPal är emellertid vid behov fortfarande berättigat att behandla dina personuppgifter, om detta krävs för att avtalsenligt sköta betalningshanteringen. – Mollie Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören Mollie kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederländerna, till vilken vi kommer att vidarebefordra den information som du har angett under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning (namn, adress, IBAN, BIC, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningen med betaltjänstleverantören Mollie och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål. – Apple Pay Wenn Sie sich für die Zahlungsart „Apple Pay“ der Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, entscheiden, erfolgt die Zahlungsabwicklung über die „Apple Pay“-Funktion Ihres mit iOS, watchOS oder macOS betriebenen Endgerätes durch die Belastung einer bei „Apple Pay“ hinterlegten Zahlungskarte. Apple Pay verwendet hierbei Sicherheitsfunktionen, die in die Hardware und Software Ihres Geräts integriert sind, um Ihre Transaktionen zu schützen. Für die Freigabe einer Zahlung ist somit die Eingabe eines zuvor durch Sie festgelegten Codes sowie die Verifizierung mittels der „Face ID“- oder „Touch ID“ – Funktion ihres Endgerätes erforderlich. Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung werden Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen über Ihre Bestellung in verschlüsselter Form an Apple weitergegeben. Apple verschlüsselt diese Daten sodann erneut mit einem entwicklerspezifischen Schlüssel, bevor die Daten zur Durchführung der Zahlung an den Zahlungsdienstleister der in Apple Pay hinterlegten Zahlungskarte übermittelt werden. Die Verschlüsselung sorgt dafür, dass nur die Website, über die der Einkauf getätigt wurde, auf die Zahlungsdaten zugreifen kann. Nachdem die Zahlung getätigt wurde, sendet Apple zur Bestätigung des Zahlungserfolges Ihre Geräteaccountnummer sowie einen transaktionsspezifischen, dynamischen Sicherheitscode an die Ausgangswebsite. Sofern bei den beschriebenen Übermittlungen personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich zum Zwecke der Zahlungsabwicklung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Apple bewahrt anonymisierte Transaktionsdaten auf, darunter der ungefähre Kaufbetrag, das ungefähre Datum und die ungefähre Uhrzeit sowie die Angabe, ob die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wurde. Durch die Anonymisierung wird ein Personenbezug vollständig ausgeschlossen. Apple nutzt die anonymisierten Daten zur Verbesserung von „Apple Pay“ und anderen Apple-Produkten und Diensten. Wenn Sie Apple Pay auf dem iPhone oder der Apple Watch zum Abschluss eines Kaufs verwenden, den Sie über Safari auf dem Mac getätigt haben, kommunizieren der Mac und das Autorisierungsgerät über einen verschlüsselten Kanal auf den Apple-Servern. Apple verarbeitet oder speichert keine dieser Informationen in einem Format, mit dem Ihre Person identifiziert werden kann. Sie können die Möglichkeit zur Verwendung von Apple Pay auf Ihrem Mac in den Einstellungen Ihres iPhone deaktivieren. Gehen Sie zu “Wallet & Apple Pay”, und deaktivieren Sie “Zahlungen auf Mac erlauben”. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Apple Pay finden Sie unter der nachstehenden Internetadresse: https://support.apple.com/de-de/HT203027   7.4. Användning av särskilda tjänsteleverantörer för behandling och hantering av beställningar – Billbee Beställningen behandlas av tjänsteleverantören Billbee (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Namn, adress och, i förekommande fall, andra personuppgifter kommer att överlämnas till Billbee i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO uteslutande för att behandla onlinebeställningen. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i den mån det är nödvändigt för att behandla beställningen. Information om Billbees dataskydd och sekretesspolicy finns på Billbees webbplats “billbee.io”.   7.5. Överföring av bildfiler för orderbehandling via uppladdningsfunktionen På vår webbplats erbjuder vi kunderna möjlighet att beställa personlig anpassning av produkter genom att skicka in bildfiler via en uppladdningsfunktion. Det inlämnade bildmotivet används då som mall för personalisering av den valda produkten. Med hjälp av uppladdningsformuläret på webbplatsen kan kunden överföra en eller flera bildfiler från minnet på den använda slutenheten direkt till oss via automatiserad, krypterad dataöverföring. Vi registrerar, lagrar och använder sedan de överförda filerna uteslutande för att framställa den personliga produkten enligt definitionen i respektive tjänstebeskrivning på vår webbplats. Om de överförda bildfilerna överförs till särskilda tjänsteleverantörer för produktion och behandling av beställningen, informeras du uttryckligen om detta i följande punkter. Ingen ytterligare överföring kommer att äga rum. Om de överförda filerna eller de digitala motiven innehåller personuppgifter (i synnerhet bilder av identifierbara personer) kommer alla de behandlingar som nämns ovan att utföras uteslutande i syfte att behandla din onlinebeställning i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. När beställningen har behandlats raderas de överförda bildfilerna automatiskt och fullständigt. – Överföring av bildfiler för orderbehandling via e-post På vår webbplats erbjuder vi kunderna möjlighet att beställa personlig anpassning av produkter genom att skicka bildfiler via e-post. Det inlämnade bildmotivet används som mall för personalisering av den valda produkten. Med hjälp av den e-postadress som anges på webbplatsen kan kunden överföra en eller flera bildfiler till oss från minnet i den använda slutenheten. Vi samlar sedan in, lagrar och använder de filer som överförs på detta sätt uteslutande för att framställa den personliga produkten enligt definitionen i respektive tjänstebeskrivning på vår webbplats. Om de överförda bildfilerna överlåts till särskilda tjänsteleverantörer för produktion och behandling av beställningen informeras du uttryckligen om detta i följande punkter. Ingen ytterligare överföring kommer att äga rum. Om de överförda filerna eller de digitala motiven innehåller personuppgifter (i synnerhet bilder av identifierbara personer) kommer alla de behandlingar som nämns ovan att utföras uteslutande i syfte att behandla din onlinebeställning i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. När beställningen har behandlats slutgiltigt raderas de överförda bildfilerna automatiskt och helt och hållet.    

8) Kontakt för påminnelse om utvärdering

Egen påminnelse om utvärdering (inget utskick via kundutvärderingssystem) Vi använder din e-postadress för en enda påminnelse om att lämna en utvärdering via det av oss använda utvärderingssystemet, om du under eller efter din beställning gett oss ditt uttryckliga medgivande därtill enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR. Du kan alltid återkalla ditt medgivande genom att meddela den person som ansvarar för uppgiftsbehandlingen

9) Användning av videor

YouTube-videor Denna webbplats använder Youtube-inbäddningsfunktionen för att visa och spela upp videor från leverantören “YouTube”, vilken tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.(“Google”). Här används det utvidgade uppgiftsskyddsläget, vilket enligt leverantörsuppgifter påbörjar lagring av användarinformationen först vid uppspelning av videon. Om uppspelning av inbäddade Youtube-videor startar, använder leverantören “YouTube” cookies för att samla in information om användarens beteenden. Anvisningar från “YouTube” tjänar då bland annat till att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra felaktig användning. När du är inloggad på Google, kommer dina uppgifter direkt kopplas till ditt konto om du klickar på videon. Om du inte önskar sammankopplas med din YouTube-profil, måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google sparar dina uppgifter (även för ej inloggade användare) som användarprofil och utvärderar denna. En sådana utvärdering sker specifikt enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR på basis av Googles berättigade intressen för att inbädda personligt anpassad reklam, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. Du har rätt att återkalla medgivandet till bildandet av denna användarprofil. För att utöva denna måste du vända dig till YouTube. Vid användning av Youtube kan det också hända att personuppgifter skickas till Google LLC:s server i USA. Oberoende av om en uppspelning av inbäddade videor sker, upprättas vid varje besök på denna webbplats en anslutning till Google-nätverket “GMP”, vilket utan vår påverkan kan utlösa ytterligare uppgiftsbehandlingsprocedurer. Såvida det är juridiskt nödvändigt, har vi som angivet i GDPR art 6.1 a inhämtat ditt samtycke till behandling av dina uppgifter enligt ovan. Ditt samtycke kan när som helst återkallas med effekt för framtiden. För att återkalla ditt samtycke, vänligen följ ovan beskriven möjlighet till återkallelse.

10) Online-Marketing

Användning av Google Ads Conversion-Tracking Denna webbplats använder online-annonseringsprogrammet Google AdWords och, inom ramen för detta, Conversion-Tracking från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”). Vi använder Googles produkt Ads för att med hjälp av annonsmaterial (så kallade Google Adwords) på externa webplatser göra dig uppmärksam på våra attraktiva erbjudanden. Vi kan med uppgifter från annonskampanjerna utröna hur lyckade de enskilda annonsåtgärderna är. Detta görs i syfte att visa annonser som är intressanta för dig, utforma vår webbplats på ett intressantare sätt för dig och få fram en rättvis beräkning av annonskostnaderna. Cookien för Conversion Tracking sparas om en användare klickar på en av Googles administrerade Ads-annonser. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. Dessa cookies förlorar i regel sin giltighet efter 30 dagar och kan inte användas för personlig identifiering. Om användare besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien fortfarande inte har gått ut, kan Google och vi upptäcka att användaren har klickat på annonsen och skickats vidare till denna sida. Varje Google Ads-kund erhåller en unik cookie. Cookies kan därför inte spåras tillbaka till användaren via Ads-kundernas webbplatser. Information som inhämtats genom Conversion-cookies syftar till att skapa Conversion-statistik för de Ads-kunder som har beslutat sig för att använda Conversion-tracking. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickat på din annons och skickats vidare till en sida med en Conversion-Tracking-tagg. De erhåller dock ingen information med vilken användaren kan identifieras personligen. För detaljerad information om de uppgiftsbehandlingar som vi sätter igång och om hur Google använder uppgifter från webbplatser, se: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Om du inte vill delta i Tracking kan du blockera tjänsten, genom att enkelt inaktivera cookien för Google Conversion-Trackings i din webbläsares användarinställningar. Du registreras då inte i Conversion-Tracking-statistiken. Vi placerar ut Google Ads på basis av vårt berättigade intresse för målinriktade annonser enl. art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Under nedanstående internetadress finns mer information om Googles bestämmelser om uppgiftsskydd: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=en Du kan permanent inaktivera cookies för annonsuppgifter, genom att förhindra dessa med en lämplig inställning i webbläsarprogrammet eller genom att ladda ned och installera webbläsarinsticksprogrammet under följande länk: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en Tänk på att vissa funktioner på denna webbplats eventuellt inte kan användas eller endast användas i begränsad omfattning om du har inaktiverat användning av cookies. Såvida det är juridiskt nödvändigt, har vi som angivet i GDPR art 6.1 a inhämtat ditt samtycke till behandling av dina uppgifter enligt ovan. Ditt samtycke kan när som helst återkallas med effekt för framtiden. För att återkalla ditt samtycke, vänligen följ ovan beskriven möjlighet till återkallelse.

11) Webbanalystjänst

Google (Universal) Analytics Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”). Google (Universal) Analytics använder s.k. “cookies”, textfiler, som sparas på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som har genererats genom cookien om hur du använder webbplatsen (inklusive den förkortade IP-adressen) kommer i regel överföras till en Google-server och sparas där, den kan också eventuellt överföras till servrarna i Google LLC i USA. Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics endast med tillägget “_anonymizeIp()”, vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom förkortning och omöjliggör direkt identifiering av en specifik person. Genom tillägget kommer din IP-adress i medlemsstater i Europeiska Unionen eller i andra medlemsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att förkortas av Google. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google LLC-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker denna behandling enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR på basis av våra berättigade intressen för statistisk analys av användarbeteenden i optimerings- och marknadsföringssyfte. Inom ramen för vårt uppdrag kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och om tjänster anknutna till webbplatsanvändningen och internetanvändningen samt presentera dessa för oss. Den IP-adress som vidarebefordras av din webbläsare inom ramen för Google (Universal) Analytics sammankopplas inte med andra uppgifter från Google. För detaljerad information om de uppgiftsbehandlingar som vi sätter igång och om hur Google använder uppgifter från webbplatser, se: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra en lämplig inställning i ditt webbläsarprogram. Vi vill dock påpeka att du i sådana fall eventuellt inte kommer kunna använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan därutöver förhindra registrering av de uppgifter som skapas genom cookies, och som har att göra med hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress), av Google och förhindra behandling av dessa uppgifter av Google, genom att ladda ned och installera det webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Som alternativ till webbläsarinsticksprogram eller på webbläsare på mobila enheter, kan du klicka på följande länk för att placera ut en Opt-Out-cookie, som förhindrar framtida registrering av Google Analytics på denna webbplats (denna Opt-Out-cookie fungerar endast i denna webbläsare och endast för denna domän. Om du raderar dina cookies i denna webbläsare, måste du klicka på den här länken igen: Inaktivera Google Analytics Ytterligare information om Google (Universal) Analytics hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de Såvida det är juridiskt nödvändigt, har vi som angivet i GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a inhämtat ditt samtycke till behandling av dina uppgifter enligt ovan. Ditt samtycke kan när som helst återkallas med effekt för framtiden. För att återkalla ditt samtycke, vänligen följ ovan beskriven möjlighet till återkallelse.

12) Retargeting/remarketing/rekommendationsreklam

Facebook Custom Audience genom Pixel-förfarande Denna webbplats använder “Facebook-Pixel” från Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Irland (“Facebook”). Ifall ett uttryckligt medgivandet givits kan användarens beteende då spåras, efter att denne har sett eller klickat på en Facebook-annons. Detta förfarande tjänar till att utvärdera effektiviteten i Facebook-annonser för statistik- och marknadsforskningssyfte och kan bidra till att optimera framtida annonseringsfunktionalitet. Den inhämtade datan är för oss anonym, och identiteten på användaren avslöjas alltså inte för oss. Dock kommer datan sparas och behandlas av Facebook så att en ihopkoppling med respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda denna data för egna annonssyften, i enlighet med Facebooks datapolicy (https://www.facebook.com/about/privacy/). Detta möjliggör för Facebook och dess partner att visa annonser på och utanför Facebook. Det kan dessutom sparas en cookie på din dator för dessa syften. Dessa behandlingsprocedurer sker endast vid uttryckligt samtycke enligt art. 6 avsn. 1 pkt. a GDPR. Ett medgivande till användning av Facebook-Pixels får endast ges av användare som är minst 13 år gamla. Om du är yngre än så, ber vi att du ber dina vårdnadshavare om tillåtelse. För att inaktivera användning av cookies på din dator, kan du ställa in webbläsaren så att i framtiden inga fler cookies kan placeras ut på din dator och så att redan utplacerade cookies raderas. Om samtliga cookies inaktiveras kan det dock leda till att vissa funktioner på våra webbsidor inte längre kan utföras. Du kan också inaktivera användning av cookies genom tredjepartsleverantörer, såsom t.ex. Facebook, på Digital Advertising Alliances webbplats: http://www.aboutads.info/choices/ Google Ad Remarketing Vår webbplats använder funktioner i Google Ad Remarketing. Med hjälp av denan tjänst annonserar vi för denna webbplats i Google-sökresultaten, samt på tredjeparts-webbsidor. Leverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”). I detta syfte sätter Google ut en cookie i webbläsaren på användarenheten, vilken automatiskt, med hjälp av ett pseudonym-cookie-ID, och på grundval av de besökta sidorna, möjliggör intressebaserade annonser. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse för optimal marknadsföring av vår webbplats enligt art. 6 avsn. 1 pkt. f GDPR. En mer långtgående uppgiftsbehandling sker endast om du visavi Google samtyckt till att din internet- och appwebbhistorik sammankopplas med ditt Google-konto av Google och att information från ditt Google-konto används för personlig anpassning av annonser som du ser på webben. Om du i sådana fall under besöket på vår webbplats är inloggad på Google, använder Google dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data, för att upprätta och definiera målgruppslistor för enhetsövergripande Remarketing. Dessutom kommer dina personuppgifter hos Google tillfälligt förknippas med Google Analytics-data, för att bilda målgrupper.Vid användning av Google Ads Remarketing kan det också hända att personuppgifter skickas till Google LLC:s server i USA. För detaljerad information om de uppgiftsbehandlingar som vi sätter igång och om hur Google använder uppgifter från webbplatser, se: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Du kan permanent inaktivera utplacering av cookies för annonssyften, genom att ladda ned och installera webbläsarinsticksprogrammet under den nedanstående länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ Alternativt kan du hämta information från Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info om utplacering av cookies och om inställningarna. Slutligen kan du ställa in webbläsaren så att du informeras om utplacering av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem eller accepterar cookies för vissa fall eller generellt önskar blockera dem. Om du inte accepterar cookies kan webbplatsens funktioner begränsas. Mer omfattande information och om bestämmelserna om uppgiftsskydd beträffande annonsering och Google kan du ta del av här: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Såvida det är juridiskt nödvändigt, har vi som angivet i GDPR art 6.1 a inhämtat ditt samtycke till behandling av dina uppgifter enligt ovan. Ditt samtycke kan när som helst återkallas med effekt för framtiden. För att återkalla ditt samtycke, vänligen följ ovan beskriven möjlighet till återkallelse.

13) Diverse

Google Web Fonts Eftersom vi månar om enhetlighet när det gäller teckensnitt använder vi så kallade Web Fonts från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google”) på den här sidan. När du öppnar en sida laddas de webbtypsnitt som behövs av webbläsaren i webbläsarens cache-minne för korrekt visning av texter och teckensnitt. För det här ändamålet måste du, med den webbläsare som du använder, upprätta en förbindelse till Googles servrar. Detta gör att man på Google får reda på att vår webbplats har öppnats via din IP-adress. Vi använder Google Web Fonts, då vi är måna om att våra webberbjudanden får en enhetlig och tilltalande framtoning. Detta utgör ett berättigat intresse inom ramen för art. 6 avs. 1 l. pkt. f GDPR. Om du inte har stöd för Web Fonts på din webbläsare används det ett standardtypsnitt från din dator. Under https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy kan man läsa mer om Google Web Fonts: https://www.google.com/policies/privacy/

14) Rättigheter för berörda

14.1 Den gällande uppgiftsskyddslagstiftningen ger dig som berörd part omfattande rättigheter gentemot den ansvariga för behandling av dina personuppgifter (upplysnings- och interventionsrätt), vilket vi informerar om nedan:
 • Rätt till tillgång enligt art. 15 GDPR;
 • Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR;
 • Rätt till radering enligt art. 17 GDPR;
 • Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR;
 • Rätt till underrättelse enligt art. 19 GDPR;
 • Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR;
 • Rätt till återkallande av samtycke enligt art. 7 avs. 3 GDPR;
 • Rätt till invändningar enligt art. 77 GDPR.
14.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR NÄR VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL FÖLJD AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT AV ORSAKER SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION, INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING AVSEENDE FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN. OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING, OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN, SOM VÄGER UPP DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL GENOMDRIVANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSANSPRÅK. OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS I DIREKTANNONSERINGSYFTE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DESSA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA ANNONSERINGSÄNDAMÅL. DU KAN GÖRA INVÄNDNINGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN. OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, UPPHÖR VI MED ATT BEHANDLA DE RESPEKTIVE UPPGIFTERNA FÖR DIREKTANNONSERING.

15) Varaktigheten för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms utifrån respektive laglig lagringsperiod (t.ex. handels- och skatterättsliga lagringsperioder). Efter att perioden har löpt ut, kommer de olika uppgifterna att raderas rutinmässigt, såvida de inte längre behövs för avtalets uppfyllande eller ingående av avtal, och/eller det från vår sida inte föreligger ett berättigat intresse för vidare lagring. BOLLSEN@ – ERTG d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, Slovenien Copyright © 2021, IT-Recht-Kanzlei – Alter Messeplatz 2 – 80339 München, Allemagne  

Cookiepolicy

Denna cookiepolicy förklarar vad cookies är och hur vi använder dem. Du bör läsa den här policyn för att förstå vad cookies är, hur vi använder dem, vilka typer av cookies vi använder, dvs. vilken information vi samlar in med hjälp av cookies och hur den informationen används samt hur du kontrollerar cookiepreferenser. Mer information om hur vi använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter finns i vår sekretesspolicy. Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke till cookieförklaringen på vår webbplats. Om du vill veta mer om vilka vi är, hur du kan kontakta oss och hur vi behandlar personuppgifter, se vår sekretesspolicy. De cookies som används på vår webbplats delas in i följande kategorier. I listan nedan beskrivs de cookies som används på vår webbplats.
KakaBeskrivning
Essentiell Cookies
cookielawinfo-checkbox-marketing-analyse-cookiesWebToffee - Cookien sätts av GDPR Cookie Consent-pluginet och används för att lagra om användaren har samtyckt till användningen av cookies eller inte. Den lagrar inga personuppgifter.
cookielawinfo-checkbox-personalizacionWebToffee - Cookien sätts av GDPR Cookie Consent-pluginet och används för att lagra om användaren har samtyckt till användningen av cookies eller inte. Den lagrar inga personuppgifter.
CONSENTWebToffee - Cookien sätts av GDPR Cookie Consent-pluginet och används för att lagra om användaren har samtyckt till användningen av cookies eller inte. Den lagrar inga personuppgifter.
viewed_cookie_policyWebToffee - Cookien sätts av GDPR Cookie Consent-plugin och används för att lagra om användaren har samtyckt till användningen av cookies eller inte. Den lagrar inga personuppgifter.
cookielawinfo-checkbox-necessaryWebToffee - Cookien sätts av GDPR Cookie Consent-plugin och används för att lagra om användaren har samtyckt till användningen av cookies eller inte. Den lagrar inga personuppgifter.
__stripe_midStripe - Stripe används för att hantera kreditkortsbetalningar. Stripe använder en cookie för att komma ihåg vem du är och för att BOLLSEN® ska kunna hantera betalningar utan att lagra kreditkortsinformation på sina egna servrar.
__stripe_sidStripe - Stripe används för att hantera kreditkortsbetalningar. Stripe använder en cookie för att komma ihåg vem du är och för att BOLLSEN® ska kunna hantera betalningar utan att lagra kreditkortsinformation på sina egna servrar.
mPayPal - Den här cookien tillhandahålls i allmänhet av PayPal och stöder betalningstjänster på webbplatsen.
wp_woocommerce_session_1218c45dbb6c97fa220ef96c6646caf9Woocommerce - Cookies är små data som lagras i textfiler som sparas på din dator eller annan enhet när webbplatser laddas i en webbläsare. I det här fallet är det widgeten "Nyligen visade produkter" som används.
woocommerce_recently_viewedWoocommerce - Cookies är små data som lagras i textfiler som sparas på din dator eller annan enhet när webbplatser laddas i en webbläsare. I det här fallet är det widgeten "Nyligen visade produkter" som används.
Marknadsföring
mc_landing_siteMailChimp - MC4WP - Vi använder tjänsten MailChimp för att skicka ut nyhetsbrev och MailChimp-plugin för WordPress. Dessa cookies används för att utvärdera nyhetsbrevets effektivitet.
mc_landing_siteMailChimp - MC4WP - Vi använder tjänsten MailChimp för att skicka ut nyhetsbrev och MailChimp-plugin för WordPress. Dessa cookies används för att utvärdera nyhetsbrevets effektivitet.
_fbpFacebook - Används av Facebook för att visa en rad olika reklamprodukter, till exempel erbjudanden i realtid från tredjepartsannonsörer.
frFacebook - Används av Facebook för att visa en rad olika reklamprodukter, till exempel erbjudanden i realtid från tredjepartsannonsörer.
Webbprestanda och mätning
_gat_UA-118735130-12Google - Google Tag Manager - Lagrar en unik identifierare som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen.
mGoogle - Google Tag Manager - Lagrar en unik identifierare som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen.
jdgm_vote_count_down_f7fd8b85-e58b-4fa7-b938-d47ccd618febJudge.me - Recensioner via Judge.me Funktioner och innehåll från Judge.me-tjänsten kan integreras i vårt online-erbjudande, särskilt för insamling och visning av produktrecensioner i vår butik. Judge.me är en tjänst som tillhör Judge.me LLC, PO Box 7403, Jackson, Wyoming 83002, USA. Den innehåller en modul för recensioner och frågor och svar på produktsidor som gör det möjligt för användarna att uttrycka sina preferenser för innehåll och produkter samt skriva eget innehåll för andra användare.
NIDGoogle - Google Tag Manager - Lagrar en unik identifierare som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen.
_gcl_auGoogle - Google Tag Manager - Lagrar en unik identifierare som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen.
_gaGoogle - Google Tag Manager - Lagrar en unik identifierare som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen.
_gidGoogle - Google Tag Manager - Lagrar en unik identifierare som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen.

Klarna

“För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan det hända att vi överför dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och beställningsuppgifter till Klarna under kassaprocessen, så att Klarna kan bedöma om du är kvalificerad för deras betalningsmetoder och skräddarsy dessa betalningsmetoder för dig. Dina överförda personuppgifter behandlas i enlighet med Klarnas eget integritetsmeddelande.” Kontakta oss Om du vill ha mer information om vår sekretesspraxis, om du har några frågor eller om du vill lämna in ett klagomål, vänligen kontakta oss via e-post på hello@bollsen.se.